Mudana Fossa, transiens Hortum Medicum, et Judæorum Templum respiciens / 't Gesicht van de Muider-Gracht, verby de Academi-Thuin, naar de Ioode Kerk

   Close Viewer

Share