ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים זבח פסח הוא לה

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share