ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לחניח תפלין

   Close Viewer

Share