ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לחניח תפלין

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share