בני-ברק, ארון הקודש בביהכ''נ של ישיבת פוניבז / Bene Beraq, tabernacle of the synagogue of Yeshivath Poniewez

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share