מירון, כפת בית הכנסת ובית ההדלקה / Meron, arch in the synagogue and lighting corner

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share