Kahal Kadosh Beth Elohim, org. 1740 erected 1840, Charleston, So. C.

   Close Viewer

Share