Deventer Houtmarkt, de Israëlitische synagogen. Willem Hekking jr. (1825-1904), kleurenlitho; 1861 / Deventer Houtmarkt, the Jewish synagogues. Willem Hekking jr. (1825-1904), chromolithography

   Close Viewer

Share